Хімічні проблеми сьогодення

Хімічні проблеми сьогодення (ХПС): збірник тез доповідей X Української та І Міжнародної (ХІ Української) наукових конференцій студентів, аспірантів і молодих учених
 27–29 березня 2017 р. та 27–29 березня 2018 р., м. Вінниця

2018

Зміст

Аналітична хімія

V. B. Boguslavskiy, R. V. Galimhanova, E. I. Maksyutova, А. V. Sidelnikov
8
D. K. Bondar
PDF
9
M. A. Bondarenko, S. M. Khudiakova
PDF
10
K. A. Bukhal, O. V. Volnianska
PDF
11
A. O. Voloboi, L. P. Sydorova
PDF
12
R. V. Galimhanova, V. B. Boguslavskij, Je. I. Maksjutova, A. V. Sidel'nikov
13
Yu. A. Derun, N. Yu. Hrybova, L. O. Nesterova, V. V. Krotenko
PDF
14
A. O. Donchenko, S. O. Vasiuk
PDF
15
R. Ye. Doroshenko, M. O. Myroniak, M. V. Nikolenko
PDF
16
V. Ye. Drobot, N. M. Smitiuk
PDF
17
D. I. Dubrovsky, R. A. Zilberg, L. R. Kabirova, A. I. Habletdinova
18
T. V. Zhak, Ya. V. Rykmas, L. Z. Shevchyk, O. I. Romaniuk, O. V. Zhak
PDF
19
A. Ju. Zagrebel'naja, E. Ju. Vashkevich
20
R. A. Zilberg, V. N. Maistrenko, Yu. A. Yarkaeva, D. I. Dubrovsky, Yu. R. Provorova
21
L. R. Kabirova, Yu. R. Provorova, D. I. Dubrovsky, A. I. Habletdinova, L. R. Ganieva
22
Yu. V. Karpenko, L. O. Omelianchyk, T. V. Panasenko, A. R. Kuchmenko
PDF
23
K. O. Kotliar, V. V. Didenko, O. I. Kronikovskyi
PDF
24
Yu. O. Kulishova, N. M. Smitiuk
PDF
25
A. Ye. Kutsevol, O. V. Volnianska
PDF
26
Je. I. Maksjutova, A. V. Sidel'nikov
27
O. Yu. Mariichak, G. M. Rozantsev, S. V. Radio
28
D. D. Medvedieva, A. S. Zaieva, L. P. Sydorova
PDF
29
D. V. Mediana, M. O. Myroniak, M. V. Nikolenko
PDF
30
K. A. Murzina, R. A. Zilberg, A. I. Khabletdinova
31
Yu. A. Minaieva, L. P. Sydorova
PDF
32
P. P. Plonsak, L. P. Sydorova
PDF
33
R. A. Zilberg, Yu. R. Provorova, L. R. Kabirova, A. I. Habletdinova
34
Yu. R. Provorova, L. R. Kabirova, R. A. Zilberg
35
M. S. Tselik
36
D. R. Sharipov, L. R. Kabirova, D. I. Dubrovsky
37
A. R. Shvydenko, S. M. Khudiakova
PDF
38
E. E. Shirokova, L. R. Kabirova, D. I. Dubrovsky
39
Yu. A. Yarkaeva, R. A. Zilberg, A. I. Khabletdinova, Yu. R. Provorova
40

Біохімія

T. V. Bondarchuk, V. F. Shalak, D. M. Lozhko, A. Fatalska, R. H. Shchepanovskyi, L. M. Kapustian
PDF
42
I. O. Hordieieva, O. V. Kushch, M. O. Kompanets, O. M. Shendryk, Y. O. Opeida
PDF
43
O. O. Zosenko, O. V. Kushch, M. O. Kompanets, O. M. Shendryk
PDF
44
K. O. Kondratenko, O. O. Zosenko, I. O. Hordieieva, O. V. Kushch
PDF
45
Ya. S. Konkina, Yu. O. Lesyshyna, O. S. Tsiapalo, O. M. Shendryk
PDF
46
O. S. Liashuk, I. O. Hordieieva, O. O. Zosenko, O. V. Kushch
PDF
47
A. Oberemko, A. M. Salaberria, V. Baublys, J. Labidi
48
N. A. Symonova, T. V. Makoviichuk, T. D. Ivanova
PDF
49
H. M. Starkova, I. O. Hordieieva, O. M. Shendryk
PDF
50
M. H. Yachna, K. K. Kostiuk, H. S. Maiko
PDF
51

Квантова хімія

N. V. Belkina, I. V. Vakulin, G. R. Talipova, E. R. Latypova, A. I. Vakulina
54
N. V. Belkina, I. V. Vakulin, G. R. Talipova, E. R. Latypova, A. I. Vakulina
55
D. V. Bugaets, I. V. Vakulin, R. A. Zil’berg
56
G. G. Zaytunova, P. A. Pasko, I. V. Vakulin, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
57
G. G. Zaytunova, P. A. Pasko, I. V. Vakulin, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
58
G. G. Zaytunova, P. A. Pasko, I. V. Vakulin, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
59
T. S. Pleshynher, O. M. Shendryk
PDF
60
D. S. Semyvolos, L. K. Volkova, Y. O. Opeida
PDF
61
O. M. Pasternak, V. S. Serbin
PDF
62
A. A. Serdjuk, M. G. Kasjanchuk
63
A. V. Tokar', O. P. Chigvinceva
64

Медична та фармацевтична хімія

K. V. Bazilo, V. M. Zaika
PDF
66
M. O. Dotsenko
67
Ya. O. Yevseichyk, O. V. Yanchenko
PDF
68
Yu. V. Ivasyk, Yu. M. Bespalko, S. L. Bohza, N. S. Sytnyk
PDF
69
L. R. Kabirova, Yu. R. Provorova, R. A. Zilberg, A. I. Habletdinova
70
M. V. Kachaeva, G. S. Pilyo, A. M. Kornienko, V. M. Prokopenko, V. V. Zhirnov, V. S. Brovarets
71
T. V. Kucher, S. I. Merzlikin
PDF
72
E. A. Manchik, D. V. Lopatik
73
M. A. Orlov
74
Ye. A. Polyvanov
PDF
75
V. V. Porfirianu, T. H. Arsenii, R. I. Yeftenieva, O. S. Liavynets
PDF
76
Yu. R. Provorova, L. R. Kabirova, R. A. Zilberg, L. R. Ganieva
77
K. P. Svyrydiuk, A. O. Polishchuk, N. V. Kusiak, S. S. Kalmbakh, A. P. Kusiak, P. P. Horbyk
PDF
78
Ya. L. Sydorenko, I. O. Shnurenko, H. O. Yanovska
PDF
79
D. V. Toloshnyi
PDF
80
L. Yu. Tomarovska, S. A. Karpushyna, S. V. Baiurka
PDF
81
Yu. G. Fayzullina, A. I. Khabletdinova, R. A. Zilberg
82
A. I. Khabletdinova, K. A. Murzina, Yu. A. Yarkaeva
83
V. N. Maistrenko, R. A. Zilberg, A. I. Khabletdinova, L. R. Kabirova, D. I. Dubrovsky, Yu. A. Yarkaeva
84

Неорганічна хімія

A. N. Azizova, D. B. Tagiyev, K. I. Gasanov, Sh. G. Gasimov
86
Z. Barsova, I. Jendrzejewska
87
Ya. H. Vaziiev, O. V. Pavlenko
PDF
88
O. R. Hordiichuk, Yu. I. Slyvka, M. G. Mys’kiv
89
T. O. Delenko, Ya. O. Tokaichuk, R. Ye. Hladyshevskyi
PDF
90
Ya. M. Dovbii, I. M. Tretiakova, V. Ya. Chernii, S. V. Korobko, A. V. Horskii
PDF
91
E. S. Ivantsova, Yu. V. Kravchuk, O. Yu. Popovska, I. O. Tsyba, S. V. Radio, H. M. Rozantsev
PDF
92
A. I. Kashuba, K. V. Borysova, Ye. I. Pechalina
PDF
93
O. V. Kolomiiets, K. M. Sukhyi
PDF
94
V. M. Kordan, V. V. Nytka, I. I. Tarasiuk, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk
95
V. M. Kordan, O. R. Zhyshkovych, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk
96
D. H. Korolianchuk, O. V. Kolomiiets
PDF
97
V. O. Trush, O. O. Litsis, T. Yu. Slyva, V. M. Amirkhanov
PDF
98
K. V. Luskan, O. P. Mysov
PDF
99
M. R. Liaskovska, T. R. Tatarchuk
PDF
100
I. A. Makara, O. V. Zhak
101
A. Yu. Maryichak, E. V. Eroshyna, H. M. Rozantsev, S. V. Radyo
102
D. T. Maryskevych, Ya. O. Tokaichuk, R. Ye. Hladyshevskyi
PDF
103
O. Yu. Mariichak, Yu. A. Oleksii, M. M. Shevchenko, H. M. Rozantsev, S. V. Radio
PDF
104
O. V. Marchuk, L. D. Hulai
PDF
105
M. V. Myslin, I. F. Myroniuk, T. R. Tatarchuk
PDF
106
T. A. Kyose, A. P. Nazar
107
O. S. Bukrynov, A. D. Nikitina, S. V. Vitushkina
PDF
108
I. P. Olyshevets, N. S Kariaka, V. M. Amirkhanov
PDF
109
O. V. Pavliuk, M. Yu. Lukianov, E. A. Horeshnik
PDF
110
N. V. Pavlyuk, G. Kowalczyk, M. Krzyczmonik, A. Balińska, G. S. Dmytriv, V. V. Pavlyuk
111
T. I. Panchenko, M. V. Yevsieieva, A. P. Ranskyi, A. S. Pradivliana
PDF
112
Ya. V. Radovenchyk
PDF
113
N. O. Rudenko, Yu. A. Zhelavskaya, O. L. Smirnova
114
Yu. I. Slyvka, E. A. Goreshnik, M. G. Myskiv
115
O. V. Smitiukh, O. V. Marchuk, I. D. Olekseiuk
PDF
116
O. Smoliak, Ya. Lomnytska
PDF
117
T. A. Kiose, K. O. Golubchik, T. I. Sokolova
118
I. Ya. Sulym, K. Tomanová, H. Pálková, P. Veteška, M. V. Borysenko, M. Janek
119
I. H. Tkachuk
PDF
120
A. A. Fedorchuk, Yu. I. Slyvka, I. V. Kityk, M. G. Mys’kiv
121
A. M. Fedko, Yu. I. Slyvka, M. G. Mys'kiv
122
N. M. Khristova, O. A. Chebanenko
PDF
123
B. V. Shulzhuk, K. V. Borysova, A. V. Dremliuha
PDF
124

Органічна хімія

A. K. Abisheva, R. T. Tursunova
126
K. I. Bohdan, O. M. Semenova, I. G. Yermolenko
127
N. I. Burakov, A. L. Kanibolotsky
128
A. A. Buranshina, P. A. Pasko, I. V. Vakulin, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
129
A. A. Buranshina, P. A. Pasko, I. V. Vakulin, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
130
A. A. Buranshina, P. A. Pasko, I. V. Vakulin, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
131
S. V. Tokareva, M. V. Busygina, S. A. Varenichenko, V. I. Markov
132
O. S. Buchkovska, Ya. I. Koshova, R. I. Yeftenieva, O. S. Liavynets
PDF
133
A. S. Bushuiev, K. S. Skorokhod
PDF
134
Ye. S. Velihina, E. R. Abdurakhmanova, M. V. Kachaieva, S. H. Pilo
PDF
135
B. B. Vereha, S. M. Krupych, R. I. Yeftenieva, O. S. Liavynets
PDF
136
S. I. Vynnytska, I. A. Dron, S. B. Hermanovych, V. Ya. Samaryk, O. O. Ilkov, D. D. Ostapiv
PDF
137
V. A. Gajdukevich, L. A. Popova, V. A. Knizhnikov
138
H. V. Hryhoriv, D. O. Leha, V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk
PDF
139
V. Ye. Danylchenko, M. S. Frasyniuk, S. P. Bondarenko
PDF
140
V. V. Demianiuk, S. P. Luchka, O. V. Kushnir
PDF
141
R. I. Yeftenieva, O. P. Havrylyk, Kh. V. Romanenko, O. S. Liavynets, M. V. Vovk
PDF
142
A. G. Zhaksybaeva, V. R. Kushherbaeva, A. A. Bakibaev, A. K. Tashenov
143
S. A. Zhersh, O. O. Hryhorenko, A. O. Tolmachov
PDF
144
I. O. Zhuravel, O. O. Zavada
PDF
145
O. I. Zavydovskyi, O. M. Kalinskyi, O. M. Shved
PDF
146
S. P. Zahorulko, S. Ye. Pavlova, O. K. Farat, S. A. Varenychenko, V. I. Markov
PDF
147
H. M. Zinchenko, L. V. Muzychka, O. B. Smolii
PDF
148
I. V. Kapitanov, A. A. Serdjuk, N. I. Burakov, A. E. Shumejko, E. A. Karpichev
149
N. I. Kobyzhcha, V. M. Holovatiuk, Yu. V. Bezuhlyi, V. I. Kashkovskyi
PDF
150
Ya. B. Kuziv, I. Ya. Dubey
151
Ya. B. Kuziv, I. Ya. Dubey
152
N. S. Martseniuk, A. V. Kravchuk, V. V. Hembaruk, K. S. Yutilova, O. M. Shved
PDF
153
L. S. Marchuk, Ye. A. Bakhalova, O. M. Kalinskyi, O. M. Shved
PDF
154
N. P. Melnychuk, I. T. Roman, T. V. Manych, O. V. Kushnir
PDF
155
D. S. Mirgaleev, I. V. Vakulin, R. F. Talipov, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
156
D. S. Mirgaleev, I. V. Vakulin, R. F. Talipov, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
157
D. S. Mirgaleev, I. V. Vakulin, R. F. Talipov, G. R. Talipova, A. I. Vakulina
158
N. V. Nemchenko, L. S. Mironenko, V. B. Distanov, T. V. Falaleeva, V. V. Distanov
159
O. V. Onipko, Ye. S. Hladkov, V. A. Chebanov
PDF
160
O. V. Onipko, O. O. Demydov, A. A. Manvelian, V. M. Hiiuk, Ye. S. Hladkov
PDF
161
M. A. Orlov
162
M. A. Orlov
163
O. V. Pavlov, V. V. Bilov
PDF
164
O. V. Pavliuk, T. V. Tkachenko, V. I. Kashkovskyi
PDF
165
M. V. Smetanin, K. V. Zalizna, O. K. Farat, V. I. Markov
PDF
166
A. R. Tkach, K. S. Yutilova, O. M. Shved
PDF
167
A. S. Tolkunov, V. S. Tolkunov, O. V. Smirnova, S. V. Tolkunov
168
Ja. V. Trush, B. V. Murashevich, N. V. Toropin, K. S. Burmistrov
169
S. I. Shuvakin, K. S. Yutilova, O. M. Shved
PDF
170
V. I. Shupeniuk, T. M. Taras, H. I. Oleksiuk
PDF
171
P. O. Yakuta, K. S. Yutilova, O. M. Shved
PDF
172

Фізична хімія

O. O. Abakumov, I. B. Bychko, P. Ye. Stryzhak
PDF
174
V. M. Anishchenko, A. M. Redko, V. I. Rybachenko
PDF
175
R. Ju. Barakov, N. D. Shherban', P. S. Jaremov, S. N. Filonenko, V. V. Cyrina
176
M. I. Berdnik, A. V. Djachenko, V. V. Ivanov
177
V. B. Boledziuk, M. Z. Kovaliuk
PDF
178
M. V. Bondarenko, T. O. Khaliavka, I. S. Petryk, N. D. Shcherban
PDF
179
I. M. Burakov, Yu. O. Lesyshyna, O. S. Tsiapalo, M. S. Frasyniuk, O. M. Shendryk
PDF
180
Ju. A. Varfolomeeva, L. M. Egorova, V. I. Larin
181
A. V. Vasylieva, I. V. Khrystenko, V. V. Ivanov
PDF
182
Kh. I. Vlad, V. T. Kostiv, M. M. Yatsyshyn
PDF
183
M. S. Hlabai
PDF
184
Yu. M. Hrynda, M. O. Kompanets, K. V. Novikova, A. M. Nikolaievskyi, L. I. Opeida, O. V. Kushch
PDF
185
Ye. S. Husenikova, Yu. Yu. Serheieva, O. S. Tsiapalo, Yu. O. Lesyshyna, O. M. Shendryk
PDF
186
M.-O. M. Danyliak, L. M. Boichyshyn
PDF
187
M. O. Dziazko, N. V. Roik
188
A. M. Dikun, A. N. Red'ko, V. I. Rybachenko
189
I. V. Kapitanov, A. A. Serdjuk, N. I. Burakov, A. E. Shumejko, E. A. Karpichev
190
I. H. Kaiun, O. P. Mysov
PDF
191
Yu. V. Kozlova, I. I. Shvets
PDF
192
O. A. Korniienko, O. R. Andriievska, O. I. Bykov, L. M. Spasonova
PDF
193
D. G. Koroljanchuk, V. G. Nefedov, V. I. Ovcharenko
194
M. V. Kravchenko, V. V. Strelko
PDF
195
O. V. Potapenko, O. V. Kravchenko, K. D. Pershina
196
M. M. Kurmach, K. M. Konysheva, P. S. Yaremov, O. V. Shvets
197
N. V. Kutsenko, S. V. Zhyltsova, Y. O. Opeida
PDF
198
A. M. Mishura, A. S. Lytvynenko, K. S. Gavrilenko, S. V. Kolotilov
199
L. O. Makarova, S. V. Zhyltsova, Y. O. Opeida
PDF
200
I. O. Marek
PDF
201
M. A. Merzlykyna, L. K. Volkova
202
V. V. Mishchenchuk, M. M. Tkachuk, Yu. V. Boshtan, V. D. Yuzkova
PDF
203
V. O. Novotna
PDF
204
H. A. Olimova, I. V. Khrystenko
PDF
205
G. G. Pechenova, S. V. Gubko, G. P. Dudchik, I. A. Velikanova
206
O. V. Pliushko, S. V. Zhyltsova, Y. O. Opeida
PDF
207
V. K. Ponomarov, S. A. Shapovalov
PDF
208
O. L. Rebrov, V. L. Cherhynets, O. I. Yurchenko, T. P. Rebrova, T. V. Ponomarenko
PDF
209
O. O. Savchuk, I. V. Sknar, Yu. Ye. Sknar
PDF
210
T. S. Semenenko, O. I. Khyzhan, O. I. Khyzhan, A. M. Nikolaievskyi
PDF
211
A. A. Serdjuk, M. G. Kasjanchuk
212
V. A. Sirosh, N. I. Globa
213
Yu. Ye. Sknar, I. V. Sknar, O. O. Savchuk, A. O. Bezyk
PDF
214
I. V. Efimova, O. V. Smirnova, I. A. Opejda
215
M. Yu. Smyrnova-Zamkova
PDF
216
A. V. Sukhara, O. R. Kozlovska, O. M. Vereshchahin, Yu. A. Stetsiv, M. M. Yatsyshyn
PDF
217
E. G. Karankevich, A. G. Sushhic
218
M. M. Tkachuk, V. V. Mishchenchuk, Yu. V. Boshtan, V. D. Yuzkova
PDF
219
D. O. Trepiadko, R. V. Korzh
PDF
220
T. V. Tiutiunnyk, V. O. Novotna
PDF
221
Ye. M. Fadieiev, S. S. Smola, O. V. Snurnikova, O. Yu. Korovin
PDF
222
Yu. M. Hrynda, O. Yu. Khavunko, M. O. Kompanets, O. M. Shendryk, Y. O. Opeida
PDF
223
R. S. Khodzhaieva, A. Yu. Chumak, L. V. Chepelieva
PDF
224
Kh. I. Khrushchyk, M.-O. M. Danyliak, L. M. Boichyshyn, M. M. Lopachak, A. O. Lema, N. L. Pandiak
PDF
225
L. V. Chepelieva, O. O. Nuzhnyi
PDF
226
I. Ju. Cherevichnaja
227
O. V. Chudinovych, O. V. Shyrokov
PDF
228
A. V. Shapovalova, I. H. Krutko, V. Yu. Kaulin
PDF
229
S. S. Sheverova, O. V. Saievych, O. O. Chernushenko
PDF
230

Хімічна інженерія

S. I. Avina, E. V. Mjazina
232
A. V. Adamchuk, V. V. Yefymenko, M. S. Makarchuk
PDF
233
O. O. Andrushchenko, O. O. Myzenko, O. I. Pylypenko
PDF
234
K. V. Barannyk, M. D. Voloshyn
PDF
235
D. S. Belugin, E. O. Bogdan, R. Ju. Popov
236
O. R. Bielianska, T. Ye. Bilenko, Yu. O. Miahka, K. P. Shumylo
PDF
237
T. A. Bilous, H. H. Tulskyi, A. C. Mukhin
PDF
238
O. V. Boichuk, O. L. Riabokon
PDF
239
Yu. S. Hordieiev, O. V. Nosenko, V. I. Holeus
PDF
240
B. V. Dymanov, V. V. Datsenko
PDF
241
A. V. Dubenko, M. V. Nikolenko, T. M. Avdiienko, V. H. Vereshchak
PDF
242
O. V. Yefimenko
PDF
243
I. O. Ivanova, N. S. Atamanenko, O. O. Dobrivska, M. A. Kucheruk
PDF
244
M. O. Kardash, O. I. Zbykovskyi
PDF
245
V. A. Komanjak, L. A. Shibeka
246
A. I. Kopach, O. S. Zalygina
247
V. O. Makhovskyi, O. A. Kriukovska
PDF
248
A. V. Letchenja, E. E. Trusova
249
M. P. Liushnychenko, V. M. Marenok, V. A. Smyrnov, M. S. Skydanenko, O. O. Liaposhchenko, A. V. Shevchuk
PDF
250
K. V. Malakhova, M. V. Nikolenko
PDF
251
V. D. Myrhorodska, S. S. Dolzhykov, T. M. Avdiienko, M. V. Nikolenko
PDF
252
V. S. Misjuk, R. Ju. Popov, E. M. Djatlova
253
V. P. Mishchenko, O. I. Zbykovskyi
PDF
254
A. O. Musina, M. O. Osypova, O. O. Sihunov, T. V. Kravchenko
PDF
255
V. I. Muhljado, R. Ju. Popov
256
Yu. O. Miahka, M. D. Voloshyn
PDF
257
T. A. Nenastina, N. D. Sahnenko, M. V. Ved'
258
S. O. Omelchenko, M. M. Ponomarov, V. Yu. Kaulin
PDF
259
R. A. Panteleimonov, O. V. Kravchenko, K. D. Pershyna
PDF
260
S. I. Petukh, O. O. Chaban, Ya. I. Koltsova
PDF
261
G. S. Privalova, S. I. Avina, A. Ja. Lobojko, A. N. Butenko
262
O. V. Radchenko, L. P. Larycheva, A. Ye. Volkova
PDF
263
Ya. O. Rudman, M. S. Kryvush, O. A. Chumak
PDF
264
S. O. Riabinin, O. V. Savvova, H. K. Voronov
PDF
265
An. A. Saliei, V. I. Holeus, T. I. Kozyrieva
PDF
266
Yu. I. Sachanova, O. O. Ovcharenko, V. O. Proskurina, A. V. Dzheniuk
PDF
267
I. V. Sknar, Yu. Ye. Sknar
PDF
268
A. I. Snitkina, E. B. Khobotova
PDF
269
V. L. Topchyi, O. V. Savvova, O. V. Babich
PDF
270
E. Trusova, Ľ. Bača, P. Veteška, M. Janek
271
O. S. Fedoryshyn
PDF
272
H. Yu. Fleisher, I. M. Trus, A. S. Harbuz
PDF
273
L. O. Khmarska, S. V. Zaruba
PDF
274
A. P. Tsyban, E. B. Khobotova
PDF
275
D. V. Shahan, L. M. Buhaieva
PDF
276
K. Ju. Shamet'ko, O. S. Zalygina, V. I. Cheprasova
277
A. I. Yasinska, N. I. Sabadash
PDF
278

Хімічна освіта

P. V. Antonova, N. S. Sytnyk, O. M. Shved
PDF
280
Yu. V. Boiko
PDF
281
Yu. A. Horiainova
PDF
282
M. Yu. Hutsaliuk, Yu. O. Lesyshyna, N. S. Ilkevych
PDF
283
L. M. Egorova
284
Ye. V. Kocherha
PDF
285
O. A. Noryk, K. V. Borysova, H. M. Rozantsev
PDF
286
K. M. Rodyhin, M. Yu. Rodyhin
PDF
287
Yu. V. Svashenko, V. V. Datsenko
PDF
288
K. H. Skubenko, K. M. Lakhovets, Yu. O. Lesyshyna
PDF
289
S. A. Fazliev
290

Хімія полімерів і композитів

A. A. Bazunova
292
Y. Bardadym, E. Sporyagin
293
E. O. Bilosorochka, V. S. Dutka, Ya. P. Kovalskyi
PDF
294
M. R. Bubis, I. M. Zhuravetska, O. M. Vereshchahin, Yu. A. Stetsiv, M. M. Yatsyshyn
PDF
295
N. A. Veremeichenko, A. Y. Buria, O. A. Naberezhnaia, A.-M. V. Tomyna
296
A. S. Harbuz, H. Yu. Fleisher
PDF
297
D. Ju. Gar'kavyj, V. L. Avramenko
298
I. I. Danylo, A. V. Kostenkov, I. H. Krutko
PDF
299
N. V. Elagina, T. V. Krupskaja, V. V. Turov
300
L. Zh. Zhaparova, T. S. Zhumagalieva, E. M. Tazhbaev, Zh. T. Arystanova
301
M. S. Zolotarenko, K. Ye. Varlan
PDF
302
L. F. Zidihanova
303
A. E. Zubenko, K. Ye. Varlan, I. M. Severenchuk
PDF
304
A. E. Zubenko, K. Ye. Varlan, I. M. Severenchuk
PDF
305
A. E. Zubenko, K. Ye. Varlan, I. M. Severenchuk
PDF
306
O. H. Karandashov, V. V. Dehtiar, V. L. Avramenko, L. P. Pidhorna
PDF
307
O. H. Karandashov, O. M. Vasylenko, V. L. Avramenko, L. P. Pidhorna
PDF
308
D. S. Katruk, T. V. Humenetskyi, V. Ye. Levytskyi
PDF
309
I. S. Kolesnyk, O. Ya. Dzhodzhyk, V. V. Konovalova, A. F. Burban
PDF
310
M. S. Kolomina, A. H. Koriahin
PDF
311
A. Z. Lavrys, O. M. Vereshchahin, M. M. Yatsyshyn, O. V. Reshetniak
PDF
312
V. V. Lebediev, A. I. Kariev, Yu. M. Danchenko, D. H. Yavorska
PDF
313
I. S. Levkivskyi
PDF
314
N. H. Leonova, C. V. Zhyltsova
PDF
315
E. A. Lysenkov, V. V. Klepko
PDF
316
S. M. Linchakovskyi, R. A. Lisovyi, E. A. Lysenkov
PDF
317
S. A. Lukashevych, R. A. Rozhnova, N. A. Halatenko, H. A. Kozlova
PDF
318
V. M. Makohon, S. P. Nesterivska, M. M. Yatsyshyn, O. V. Reshetniak
PDF
319
A. S. Masiuk, K. I. Vashchuk, V. Ye. Levytskyi
PDF
320
L. K. Matkovska, M. V. Iurzhenko
321
O. K. Matkovska, Ye. P. Mamunia
PDF
322
L. K. Matkovska, M. V. Yurzhenko, V. I. Shtompel
PDF
323
V. V. Oleksa, M. I. Nahorniak, T. M. Vasylyshyn, A. V. Stasiuk, B. O. Chekh, N. H. Nosova
PDF
324
A. V. Pokhmurska, Kh. M. Bedlovska, O. M. Hrytsenko, N. M. Baran
PDF
325
O. A. Radchenko, S. I. Sinelnikov, S. V. Riabov, V. L. Demchenko
PDF
326
A. N. Radjuk
327
O. M. Rassokha, H. M. Cherkashyna, I. A. Taranenko
PDF
328
O. M. Rassokha, H. M. Cherkashyna, I. C. Korneva
PDF
329
T. V. Rudenchyk, R. A. Rozhnova, N. A. Halatenko
PDF
330
Kh. V. Rymsha, M. M. Zhyhailo, O. I. Demchyna, I. Yu. Yevchuk
331
V. V. Riabchenko, E. A. Lysenkov
PDF
332
V. O. Saberova, Ju. V. Tamarkina
333
K. V. Stashenko, T. V. Rudenchyk, R. A. Rozhnova, T. O. Kiselova
PDF
334
Yu. A. Stetsiv, S. M. Stasevych, M. M. Yatsyshyn, O. V. Reshetniak
PDF
335
M. V. Ferens, S. M. Varvarenko, N. V. Fihurka, O. V. Maikovych
PDF
336
T. O. Hamitova, M. Zh. Burkeev, E. M. Tazhbaev, L. Zh. Zhaparova
337
A. S. Shurshina
338
U. V. Tsiko, M. S. Sydorko, M. M. Yatsyshyn
PDF
339
H. M. Cherkashyna, O. M. Rassokha
PDF
340
V. V. Chernova
341
K. B. Yavir, I. H. Krutko, V. Yu. Kaulin
PDF
342